e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偃月刀 yển nguyệt đao
♦Cây đao lưỡi cong hình trăng khuyết.