e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偃息 yển tức
♦Thôi, nghỉ.