e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

偃仰 yển ngưỡng
♦☆Tương tự: phủ ngưỡng .