e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

剝膚 bác phu
♦Tổn hại da thịt. Nghĩa bóng: Tai vạ kề cận. ◇Dịch Kinh : Tượng viết: Bác sàng dĩ phu, thiết cận tai dã , (Bác quái , Lục tứ ) Tượng nói: Phá giường mà xẻo tới da thịt (người nằm), thì tai vạ gần lắm rồi.