e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

倚恃 ỷ thị
♦Dựa vào người khác.
♦Cậy mình, hợm mình.
♦☆Tương tự: ỷ trượng .