e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

來歷 lai lịch
♦Nguồn gốc, xuất xứ.
♦Lí do, nguyên nhân. ◇Thủy hử truyện : Ngô Dụng đạo: "Kí một hữu quan ti cấm trị, như hà tuyệt bất cảm khứ?" Nguyễn Tiểu Ngũ đạo: "Nguyên lai giáo thụ bất tri lai lịch, thả hòa giáo thụ thuyết tri." : ", ?" : ", ." (Đệ thập ngũ hồi) Ngô Dụng nói: "Nếu không phải là quan cấm, thì sao lại không dám đi?" Nguyễn Tiểu Ngũ nói: "Số là giáo thụ không biết nguyên do, để xin nói cho giáo thụ biết."
♦Kinh lịch, từng trải. ◇Tây du kí 西: Vấn tha lai lịch, tha ngôn hữu thần thông, hội biến hóa, hựu giá cân đẩu vân, nhất khứ thập vạn bát thiên lí , , , , (Đệ bát hồi) Hỏi lai lịch, nó nói có phép thần thông, biết biến hóa, lại có phép cân đẩu vân, đi một cái mười vạn tám ngàn dặm.
♦Bối cảnh, hoàn cảnh.