e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

逼促 bức xúc
♦Chật hẹp. ◇Lương Thư : Sở dĩ nội trung bức xúc, vô phục phòng vũ , (Từ Miễn truyện ) Vì thế bên trong chật hẹp, cũng không có phòng thất.
♦Thôi thúc, bức bách. ◇Quan Hán Khanh : Giá quan nhân đãi tu du, hưu nhẫm bàn tương bức xúc , (Ngọc kính đài , Đệ tứ chiệp) Xin vị quan nhân đợi chốc lát, đừng có thôi thúc như vậy.