e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

促席 xúc tịch
♦Ngồi sát gần nhau. ◇Đào Uyên Minh : An đắc xúc tịch, Thuyết bỉ bình sanh , (Đình vân ) Sao được ngồi gần nhau, Nói chuyện bình sinh.