e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

侍郎 thị lang
♦Chức quan hàng tam phẩm.