e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

侍衛 thị vệ
♦Lính theo hầu và hộ vệ vua.
♦Tên chức quan.