e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

作色 tác sắc
♦Biến sắc mặt, nghiêm mặt lại hoặc nổi giận.