e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

佛戒 phật giới
♦Điều răn cấm trong đạo Phật.