e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傳記 truyện kí
♦Chú thích kinh điển. ◎Như: "Ngũ kinh" truyện kí "" sách chú giải năm bộ kinh điển: Dịch, Thư, Thi, Lễ và Xuân Thu.
♦Tên văn thể, gọi tắt là truyện , ghi chép sự tích bình sinh của một người.
♦Phiếm chỉ văn tự kí tái.