e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仙品 tiên phẩm
♦Cốt cách của tiên.