e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

上品 thượng phẩm
♦Phẩm vật hạng tốt nhất.