e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

出生 xuất sanh, xuất sinh
♦Ra đời, giáng sinh.
♦Xả thân, hi sinh thân mình. ◇Lã Thị Xuân Thu : Trung thần diệc nhiên. Cẩu tiện ư chủ, lợi ư quốc, vô cảm từ vi, sát thân xuất sanh dĩ tuẫn chi . 便, , , (Trọng đông kỉ , Chí trung ) Bậc trung thần cũng thế. Nếu giúp ích cho chúa, làm lợi cho nước, thì không dám từ nan, bỏ mạng xả thân mà chết.