e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

世途 thế đồ
♦Đường đời. ◇Bạch Cư Dị : Hạo hạo thế đồ, thị phi đồng quỹ; xỉ nha tương yết, ba lan tứ khởi. Công độc hà nhân, tâm như chỉ thủy; phong vũ như hối, kê minh bất dĩ , ; , . , ; , (Tế Lí thị lang văn ).