e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

七情 thất tình
♦Bảy thứ tình cảm gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục , , , , , , mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn.
♦Theo kinh Lễ của Nho giáo, thất tình gồm: hỉ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn).
♦Theo Dưỡng Chơn Tập, thất tình gồm: hỉ, nộ, ai, lạc, ưu, khủng, kinh (mừng, giận, buồn, vui, lo, sợ, hoảng sợ).