e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

冰鞋 băng hài
♦Bàn giày để trượt trên băng giá (tiếng Pháp: patin à glace).