e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

三品 tam phẩm
♦Bậc quan thứ ba của triều đình thời xưa, gồm Chánh tam phẩm và Tòng tam phẩm.