e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

六韜三略 lục thao tam lược
♦Binh thư do Khương Tử Nha Hoàng Thạch Công soạn ra.