e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在心 tại tâm
♦Để ý. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá lưỡng cá bà tử chỉ cố phân thái quả, hựu thính kiến thị Đông phủ lí đích nãi nãi, bất đại tại tâm , , (Đệ thất thập nhất hồi) Hai bà già chỉ lo chia nhau quả ăn, lại nghe nói là mợ ở phủ Đông nên không để ý lắm.
♦Chú ý, lưu tâm. ☆Tương tự: tại ý . ◇Thủy hử truyện : Ngô Dụng dã tại tâm đa thì liễu. Nhất tưởng nhất hướng vong khước . (Đệ lục thập hồi) Ngô Dụng tôi vẫn hằng nghĩ tới chuyện này từ lâu. Chẳng dè gần đây lại quên khuấy.