e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在在 tại tại
♦Nơi nơi, khắp nơi. ◇Hồng Lâu Mộng : Hoặc trình cáo vô cứ, hoặc cử tiến vô nhân, chủng chủng bất thiện, tại tại sanh sự, dã nan bị thuật , , , , (Đệ ngũ thập bát hồi) Hoặc trình báo vu vơ, hoặc cất nhắc không nguyên do, việc gì cũng hỏng, chỗ nào cũng sinh chuyện, không thể kể ra hết được.