e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在官 tại quan
♦Còn đương nhậm chức làm quan. ◇Thư Kinh : Tuấn nghệ tại quan (Cao Dao Mô ) Người hiền tài làm quan.
♦Có hồ sơ án tịch ở phủ quan.