e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

借宿 tá túc
♦Ngủ nhờ.
♦Ở nhờ.