e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仰事俯畜 ngưỡng sự phủ súc
♦Phụng dưỡng cha mẹ và nuôi nấng vợ con.