e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

士官 sĩ quan
♦Tức sĩ sư , quan chưởng hình ngục.
♦Tên gọi khác của giám ngục.
♦Làm quan, tác quan.
♦Cấp chỉ huy binh lính.