e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

册文 sách văn
♦Thể văn dùng để viết lệnh vua.
♦Thể văn dùng cho bề tôi tâu việc lên vua.
♦Cũng viết là .