e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

付印 phó ấn
♦Đưa bản thảo cho nhà in để đem in.