e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

冰洋 băng dương
♦Biển đóng thành băng. ◎Như: bắc cực băng dương .