e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仍孫 nhưng tôn
♦Cháu đời thứ tám.