e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

一心 nhất tâm
♦Cùng lòng với nhau.
♦Một lòng một dạ, không thay đổi.