e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

人文 nhân văn
♦Chỉ lễ nhạc giáo hóa. ◇Dịch Kinh : Quan hồ nhân văn dĩ hóa thành thiên hạ (Bí quái ) (Thánh nhân) quan sát thi thư lễ nhạc mà giáo hóa thành thiên hạ.
♦Phiếm chỉ các hiện tượng văn hóa trong xã hội loài người.
♦Việc đời, nhân sự.
♦Tập tục, phong tục.