e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

人心 nhân tâm
♦Lòng người, tâm địa. ◇Mạnh Tử : Ngã diệc dục chánh nhân tâm, tức tà thuyết , (Đằng Văn Công hạ ) Ta cũng muốn làm cho ngay thẳng lòng người, chấm dứt tà thuyết.
♦Ý dân, tình ý người dân. ☆Tương tự: dân khí , dân tâm . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Mục kim nhân tâm vị ninh, tần động can qua, thâm vi bất tiện , , 便 (Đệ thập hồi) Nay lòng dân chưa yên, cứ mãi dấy binh, thật là không nên.
♦Ý tốt lành.
♦Ý muốn đền ơn. Cũng ám chỉ tiền của. ◎Như: đãn phùng niên quá tiết tất hữu nhất phần nhân tâm nhưng qua năm tết nhất thể nào cũng không quên ơn nghĩa.