e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

今上 kim thượng
♦Vua đang tại vị.