e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

今天 kim thiên
♦Hôm nay. ☆Tương tự: bổn nhật , tức nhật , giá nhật , thử nhật .
♦Hiện tại, bây giờ, mục tiền.