e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

今人 kim nhân
♦Người đời nay. ★Tương phản: cổ nhân .