e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

傑品 kiệt phẩm
♦Đồ chế ra cực tốt đẹp.
♦Tác phẩm xuất sắc.