e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

壞木 hoại mộc
♦Cây héo úa, có nhiều bướu, không ra cành lá.