e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

正統 chánh thống
♦Dòng truyền thừa chính của một triều đại quân chủ. ◇Lục Du : Ô hô đại Hạ khuynh, Thục khả nhậm lương đống, Nguyện công lực khởi chi, Thiên tải truyền chánh thống , , , (Hỉ Dương Đình Tú bí giám tái nhập quán ).
♦Dòng chính truyền của một học thuật, tông giáo, chính trị, v.v.