e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

下議院 hạ nghị viện
♦Cơ quan lập pháp trong chế độ dân chủ, gồm các đại biểu trực tiếp của dân chúng.