e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

下界 hạ giới
♦Cõi đời (thượng giới chỉ cõi trời).