e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

共存 cộng tồn
♦Cùng tồn tại hoặc cùng sinh tồn với nhau.