e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丹心 đan tâm
♦Tấm lòng son, lòng trung không bao giờ thay đổi. ◇Văn Thiên Tường : Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh , (Quá Linh Đinh dương ).