e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

黜放 truất phóng
♦Biếm truất, phóng trục. ◇Tấn Thư : Tuy bị truất phóng, khẩu vô oán ngôn , (Ân Hạo truyện ).