e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鳩民 cưu dân
♦Tu họp nhân dân lại.
♦Chỉ người nghiện hút hốc hác võ vàng.