e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鳩形鵠面 cưu hình hộc diện
♦Hình dung đói khát (như chim cưu), mặt mày vàng võ (như con hộc). § Cũng như nói hình dung khô cảo .