e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鬱蒸 uất chưng
♦Nóng bức. ◇Khoái thuyết tục kí : Thịnh thử uất chưng sổ nhật, dạ bất năng thành tẩm , .
♦Ngưng tụ và bốc hơi nóng. ◇Truyền kì : Thiên địa thượng năng phú tái, vân khí thượng năng uất chưng, nhật nguyệt thượng năng hối minh, xuyên nhạc thượng năng dung kết , , , (Đào duẫn nhị quân ).
♦Bốc hơi. ◇Tư trị thông giám : Thủy lạo phương giáng, thảo mộc mông mật, địa khí uất chưng, dịch sanh tật lệ, bất khả hành sư , , , , (Tống Văn Đế Nguyên Gia thất niên ).
♦Có sinh khí. ◇Tư Mã Quang : Thiên ý dục hồi hú, Quần sanh sảo uất chưng , (San đầu xuân sắc ).