e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高官 cao quan
♦Quan lại chức vị cao. ◎Như: cao quan hậu lộc 祿.