e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高品 cao phẩm
♦Phẩm cách cao thượng. Cũng như cao hạnh .